WOLVERINE EUROPE RETAIL LIMITED – ANVÄNDNINGSVILLKOR
1 JANUARI, 2010

INTRODUKTION

Denna webbsida på www.merrell.com/SE ("Webbsida") ("webbsida") drivs av Wolverine World Wide, Inc., ett företag i Delaware, på uppdrag av Wolverine Europe Retail Limited (samlat, “Wolverine” eller “vi/oss/vår”). Wolverine kan kontaktas på King’s Place, 90 York Way, London N1 9AG, Storbritannien, eller på info@merrell.eu.

Vi uppskattar ditt intresse för produkterna och tjänsterna på webbsidan och ditt besök på webbsidan.

AVTAL

Användning av webbsidan

Användningen av denna webbsida är föremål för dessa Användningsvillkor som lägger fram de grundläggande reglerna som styr din användning av webbsidan. Läs Användningsvillkoren noggrant, då din användning av webbsidan utgör ditt avtal att vara bunden med Användningsvillkoren. Om du inte godkänner villkoren i denna Användningsvillkor, ombeds du att avstå från att använda webbsidan. I tillägg till dessa användningsvillkor, observera att ditt köp av produkter på webbsidan är föremål för våra Försäljningsvillkor.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

 1. Ändring

  Vi kan ändra, redigera, radera eller revidera innehållet på denna webbsida från tid till annan, inklusive dessa Användningsvillkor. Kolla denna sida för ändringar som har gjorts till Användningsvillkoren. Din användning av denna webbsida efter att en ändring har postats utgör ditt godkännande av de ändrade Användningsvillkoren.

 2. Registrering, konton och lösenord

  1. Åtkomst av vissa tjänster på webbsidan kan kräva registrering och skapandet av ett konto. Försäkra att uppgifterna du ger vid registrering eller när som helst är fullständiga och korrekta och meddela oss omedelbart om dina uppgifter som du ger vid registrering ändras.

  2. När du registrerar för ett konto på webbsidan, blir du ombedd att skapa ett lösenord. Du samtycker till att vara ansvarig för att upprätthålla diskretion gällande dina kontouppgifter och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator för att förhindra obehörigas åtkomst till ditt konto. Du samtycker till att omgående meddela oss om du har en anledning att tro att dina kontouppgifter eller lösenord har förlorats eller om de troligen kan användas på ett obehörigt sätt. Du är ansvarig för alla aktiviteter som uppkommer under ditt konto eller lösenord och som föremål för paragraf 6.6 är vi inte ansvariga, direkt eller indirekt, för några förluster eller skador av något slag som uppkommit som ett resultat av, eller i samband med, din underlåtenhet att följa denna sektion av Användningsvillkor.

  3. Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller avsluta din användning av webbsidan när som helst, för någon orsak, utan tidigare meddelande.

 3. Immateriella rättigheter

  1. Vi är ägare eller licensinnehavare av alla upphovsrätter, designrättigheter, databasrättigheter, varumärken och immateriella rättigheter på denna webbsida och i materialet som publiceras på det. Din användning av webbsidan ger inga rättigheter till dig till våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter för tredje parter. Alla sådana rättigheter som inte uttryckligen beviljas reserveras.

  2. Vi tillåter dig att få åtkomst till webbsidan endast för din personliga, icke-kommersiell användning. Du kan skriva ut en kopia och kan ladda ned utdrag av någon sida(or) från denna webbsida för din personliga referens.

  3. Du måste inte använda någon del av materialet på denna webbsida för kommersiella ändamål utan att anskaffa en licens för ändamålet av oss eller vår licensinnehavare.

  4. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ned i brott mot dessa delar av användningsvillkoren, upphör din rätt att använda denna webbsida omedelbart och du måste, på vårt alternativ, returnera eller förstöra de kopior av materialet som du har gjort.

 4. Länkar till tredje parters webbsidor och restriktioner

  1. Användningen av tredje parters webbsidor sker helt på din egen risk. Länkar som finns på webbsidan kommer att leda dig till andra webbsidor som inte är under vår kontroll och vi har inget ansvar för innehållet på de länkade webbsidorna eller någon länk innehåller en länkad webbsida. Länkar som ges på webbsidan, ges endast till dig som en bekvämlighet och inkluderingen av några länkar innebär inte tillförlitlighet eller godkännande av oss för innehållet på någon tredjeparts webbsida.

  2. Dessa Användningsvillkor gäller inte för tredje partens webbsidor länkade till webbsidan. Du bör läsa villkoren för de webbsidorna innan du använder dem och rikta alla frågor eller kommentarer om den länkade webbsidans innehåll till den relevanta webbsidans leverantör.

  3. Du är inte berättigad (inte heller kommer du att hjälpa andra) att sätta upp länkar från din egen webbsida till webbsidan (antingen med hypertextlänkning, djuplänkning, framing, togglande eller på annat sätt) utan vårt på förhand skriftliga medgivande, som vi kan bevilja eller neka enligt vårt absoluta godtycke.

  4. Du samtycker att när du går till webbsidan ska du inte prisskrapa eller samla in priser antingen manuellt eller med hjälp av webbspindel, webbrobot eller någon annan webbkrypande teknologi.

 5. Användarrespons och bidrag

  1. Användare av webbsidan kan skicka produktrespons, kommentarer, frågor, feedback, idéer, förslag eller annan information via webbsidan eller på annat sätt (samlat "bidrag"), så länge som bidragen följer våra Bidragsstandarder.

  2. Bidragsstandarder

   Dessa standarder följer allt och alla material som du bidrar med till denna webbsida och till alla interaktiva tjänster associerade med den. Du måste följa kärnan av standarder så väl som brevet. Standarderna följer varje del av alla bidrag så väl som i sin helhet.

   Standarderna måste:

   Vara exakta (där de anger fakta).

   Vara genuina (där de anger åsikter).

   Följa tillämplig lag i Sverige.

   Bidrag ska inte:

   Innehålla något material som är ärekränkande för någon person, oanständiga, anstötliga, hotfulla eller upphetsande.

   Främja sexuellt explicit material.

   Främja diskriminering baserad på ras, kön, religion, nationalitet, handikapp. sexuell läggning eller ålder.

   Förespråka, främja eller hjälpa all olaglig handling inklusive, men inte begränsad till, våld eller missbruk av dator eller överträdelse av immateriella rättigheter av någon annan person.

   Bryta någon laglig plikt gentemot en tredje part, så som en avtalsplikt eller förtroendeplikt.

   Vara hotande, missbrukande eller göra intrång på annans integritet eller orsaka irritation, olägenhet eller onödig ångest eller trakassera, uppröra, förödmjuka, oroa eller irritera någon annan person.

   Försöka lura någon person eller användas för att efterlikna någon person eller för att förvränga din identitet eller tillhörighet med någon person.

   Ge intrycket av att de utgår från oss, om detta inte är fallet.

  3. Underlåtenhet att följa dessa Bidragsstandarder utgör ett materialbrott mot dessa Användningsvillkor med vilka du har tillåtelse att använda denna webbsida. Vi kommer att bestämma, enligt vårt gottfinnande, antingen om det har skett ett brott mot dessa Bidragsstandarder genom din användning av denna webbsida. Om ett brott mot dessa Bidragsstandarder har skett, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser vara lämpliga, inklusive ta alla eller några av följande åtgärder:

   1. Omedelbar, tillfällig eller permanent borttagning av dina rättigheter att använda denna webbsida.

   2. Omedelbar, tillfällig eller permanent borttagning av någon postning eller material uppladdat av dig på denna webbsida.

   3. Utfärda en varning till dig.

   4. Lagliga förfaranden mot dig för ersättning av alla kostnader på en gottgörelsebasis (inklusive, men inte begränsad till, rimliga administrativa och lagliga kostnader) som resulterar av brytningen.

   5. Vidare rättsliga åtgärder mot dig.

   6. Avslöja sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi anser vara nödvändigt.

  4. Alla bidrag ska vara och förbli vår egendom och genom att göra ett bidrag på webbsidan samtycker du till att tilldela oss alla världsomspännande rättigheter, titlar och intressen i alla intellektuella egenskaper i dina bidrag. Således, vill vi exklusivt äga alla sådana rättigheter och intressen i några bidrag och ska inte bli begränsade på något sätt i dess användning, kommersiell eller på annat vis, av några bidrag. Vi är och ska vara under inga skyldigheter upprätthålla några bidrag i förtroende, för att betala kompensation för några bidrag eller för att svara på några bidrag.

 6. Ansvarsfriskrivning

  1. Om inte på annat vis specificerats, innehållet och informationen som finns på denna webbsida visas endast för ändamålet av att marknadsföra och sälja Merrels produkter som finns i Sverige från denna webbsida och vi gör inga utfästelser att något innehåll eller produkt är lämplig eller tillgänglig för användning på andra platser.

  2. Medan vi har vidtagit alla rimliga steg för att försäkra exaktheten och fullständigheten av informationen på denna webbsida, den är försedd på en "befintligt skick-basis” och vi garanterar inte och gör inga utfästelser rörande exaktheten eller fullständigheten på innehållet på denna webbsida. Ytterligare, ingen garanti har getts att webbsidan ska vara tillgänglig på en oavbruten basis och inget ansvar kan accepteras angående förluster eller skador som uppkommer av sådan otillgänglighet.

  3. Åtkomst och användning av denna Webbsida är på användarens egen risk och vi garanterar inte att användaren av denna webbsida eller något material som laddats ner från den inte kommer att orsaka skada till någon egendom, inklusive men inte begränsad till förlust av data eller datavirus. Vi tar inget ansvar för virus. Du rekommenderas att ta alla lämpliga skyddsåtgärder innan du laddar ner information eller bilder från webbsidan.

  4. Föremål för paragraf 6.6 nedan, vi kommer inte att ansvara för dig för något av följande (antingen eller inte vi var rekommenderade av, eller visste om möjligheten för sådana förluster) antingen uppkommer från något anspråk av användning av webbsidan, inklusive men utan begränsningar, under någon förseelse inklusive underlåtenhet, för brytning av avtal, för förvrängning (annat än bedräglig förvrängning), överträdelse av immateriella rättigheter eller under någon lag eller på annat vis:

   1. några indirekta, speciella eller följdförluster,

   2. beträffande förluster eller skador som uppkommer av ändringar på innehållet av denna webbsida av behöriga tredje parter,

   3. några förluster av företag, data, vinster, inkomst, goodwill, användning eller förväntade besparingar,

   4. förlust eller skada för din eller någon tredje parts data eller register,

   5. eventuella åtgärder har vidtagits på grund av överträdelser till brott mot Bidragsstandarderna som anges paragraf 5.2 ovan, eller

   6. någon försening i, eller underlåtenhet av, att utföra våra befogenheter under dessa Användningsvillkor av någon orsak utanför vår rimliga kontroll inklusive någon av följande: Force Majeure, regeringens agerande, krig, brand, översvämning, underlåtenhet i informationsteknologin eller telekommunikationstjänster, underlåtenhet av tredje part (inklusive misslyckande att förse data) och industriella handlingar.

  5. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Användningsvillkor utesluter vi alla representationer, villkor och garantier antingen uttryckta eller underförstådda (av lagar eller på annat vis) i hela sin utsträckning tillåten av lag.

  6. Vi söker inte att utesluta eller begränsa vårt ansvar till dig för:

   1. dödsfall eller personskada orsakad av vår försummelse eller

   2. bedrägeri eller bedräglig förvrängning.

 7. Diverse

  1. Dessa Användningsvillkor övervakas av svensk lagstiftning och endast domstolar i Sverige har exklusiv domsrätt för några tvister som uppkommer under eller i relation till dem.

  2. Om någon åtgärd i dessa Användningsvillkor visar sig vara ogiltig eller oförutsägbar av en domstol, blir den avskild från resten av dessa Användningsvillkor som ska förbli opåverkade.

  3. Ingen försening eller underlåtenhet av oss att utöva några befogenheter, rättigheter eller rättsmedel under dessa Användningsvillkor kommer att fungera som en dispensklausul för dem, inte heller kommer en hel eller delvis utövning av några sådana befogenheter, rättigheter eller rättsmedel att hindra några andra eller ytterligare utövning av dem.

  4. Läs villkoren i Integritetspolicyn som innehåller viktig information om användningen av personlig information som du lämnar när du använder denna webbsida.

  5. Tävlingar eller andra säljfrämjande funktioner som kan göras tillgängliga genom denna webbsida från tid till annan kan också ha specifika villkor. Du ska läsa och godkänna dessa innan du gör ett inlägg.