Fri frakt & Retur!

Wolverine Europe Retail B.V. - Användarvillkor

1 March, 2011

Introduktion

Denna webbsida vid www.Merrell.com/SE (”Webbsidan”) drivs av Wolverine World Wide, Inc., ett företag med bas i Delaware, USA, för Wolverine Europe Retail B.V. (samlat, ”Wolverine” eller ”vi”/”oss”/”vår”). Wolverine kan kontaktas på adress King’s Place, 90 York Way, London N1 9AG, England eller på MerrellSEKUNDTJANST@wwwinc.com.

Vi är tacksamma för ditt intresse för produkterna och tjänsterna på Webbsidan och ditt besök på Webbsidan.

Överenskommelse

Din användning av Webbsidan

Användning av denna Webbsida faller under dessa Användarvillkor vilka ställer upp de grundläggande regler som styr din användning av Webbsidan. Vänligen läs igenom Användarvillkoren noggrant, eftersom din användning av Webbsidan ses som en accept att bli bunden av Användarvillkoren. Använd inte Webbsidan om du inte accepterar Användarvillkoren.

Användarvillkor

1.         Ändringar

Vi kan från tid till annan komma att ändra, redigera, ta bort eller se över innehållet på denna Webbsida, inkluderat dessa Användarvillkor. Vänligen läs igenom denna Webbsida för eventuella ändringar av Användarvillkoren. Din användning av Webbsidan efter det att en ändring har gjorts utgör accept av de ändrade

Användarvillkoren.

2.         Registrering, Konton och Lösenord

2.1     Åtkomst till vissa tjänster på Webbsidan kan kräva registrering och att du skapar ett konto. Vänligen se till att de uppgifter du lämnar vid registrering eller vid vart annat tillfälle är fullständiga och riktiga, samt meddela oss genast om eventuella ändringar av uppgifter som du lämnat vid registrering.

2.2     När du tecknar ett konto på Webbsidan, kommer du att bli ombedd att skapa ett lösenord. Du accepterar att du är ansvarig för upprätthållandet sekretess för dina kontouppgifter och lösenord, samt till att begränsa åtkomst till din dator för att förebygga otillåten åtkomst till ditt konto. Du accepterar att genast underrätta oss om du har anledning att tro att dina kontouppgifter eller lösenord har tappats bort eller om det är sannolikt att de kan komma att användas på ett otillåtet sätt. Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker i ditt kontonamn och med ditt lösenord, och i enlighet med punkten 6.6 nedan, kommer vi inte att vara ansvariga, direkt eller indirekt, för någon som helst förlust eller skada vilken inträffat på grund av, eller i samband med, din underlåtenhet att uppfylla denna del av Användarvillkoren.

2.3     Vi förbehåller oss rätten att när som helst avstänga dig från eller avsluta din användning av Webbsidan, av vilket skäl det än må vara, utan föregående underrättelse. 

3.         Immateriella rättigheter

3.1     Vi äger eller är licensägare till all copyright, designrättigheter, databasrättigheter, varumärken och immateriella rättigheter på denna Webbsida, samt till allt material publicerat på Webbsidan. Din användning av Webbsidan medger dig inga rättigheter vad gäller våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter tillhörande tredje man. Alla sådana rättigheter vilka inte uttryckligen medges är förbehållna oss.

3.2     Vi tillåter dig tillgång till Webbsidan endast i ditt personliga, icke-kommersiella syfte. Du får skriva ut en kopia, och du får ladda ner utdrag av vilken Webbsida som helst på denna Webbsida så länge det är för ditt eget bruk.

3.3     Du får inte använda någon del av materialet på denna Webbsida för kommersiella syften utan att få rättigheter att göra så från våra licensgivare.

3.4     Om du skriver ut kopior, kopierar eller laddar ner någon del av denna Webbsida och på så sätt bryter mot dessa Användarvillkor, upphör din rätt att använda denna Webbsida omedelbart och du måste, på vår förfrågan, återlämna eller förstöra alla kopior av det material du har producerat.

4.         Länkar till tredje mans webbsidor och begränsningar

4.1     Du använder tredje mans webbsidor helt på egen risk. Länkar som finns på Webbsidan kan leda till andra webbsidor vilka inte är under vår kontroll, och vi tar inget ansvar för innehållet på några länkade sidor eller länkar som finns på länkade sidor. Tillhandahållna länkar på Webbsidan har tillhandahållits dig endast för din bekvämlighets skull och tillgängligheten till någon länk tyder inte på tillförlitlighet eller rekommendation från vår Webbsida rörande innehållet på någon sådan tredje mans webbsida.

4.2     Dessa Allmänna villkor gäller inte någon tredje mans webbsida länkad till Webbsidan. Du bör läsa villkoren för användningen för sådana sidor innan du använder dem och rikta de frågor eller kommentarer du har om deras innehåll till den som tillhandahåller Webbsidan.

4.3     Du får inte själv (eller assistera andra att) lägga upp länkar från din egen hemsida till Webbsidan (oavsett om det är genom hypertext länkning, deep-linking, framing, toggling eller på annat sätt) utan vårt skriftliga medgivande, vilket vi beviljar eller undanhåller till vårt eget gottfinnande.

4.4     När du använder denna Webbsida får du inte ”prisskrapa” (”price scrape”) eller ”prisskörda” (”harvest pricing”) oavsett att det sker manuellt eller genom att använda web spindel, web robot eller någon annan sökrobot.

5.         Utvärderingar och bidrag från användare

5.1     Användare av Webbsidan får inkomma med produktutvärderingar, kommentarer, frågor, återkoppling, idéer, förslag eller annan information via Webbsidan eller på annat sätt (samlat ”Bidrag”), så länge Bidragen uppfyller vår Bidragsstandard.

5.2 Bidragsstandard

Dessa standarder gäller allt material med vilket du bidrar till Webbsidan, och till alla aktiva tjänster kopplade till den. Du måste foga dig till följande standarder vad gäller såväl i tanken som bokstavligen. Standarderna gäller varje del av alla bidrag och även bidraget som helhet.

          Bidrag måste:

 1. Vara korrekta (när de ställer upp fakta)
 2. Vara uppriktiga (när de uppger åsikter)
 3. Överensstämma med Engelsk lag.

          Bidrag får inte:

 1. Innehålla material som innebär smutskastning mot någon person, vare sig de är obscena, kränkande, hatfulla eller upprörande.
 2. Innehålla sexuellt detaljerat material.
 3. Stödja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 4. Förespråka, stödja eller assistera till någon som helst kriminell handling inkluderande men inte uteslutande, våld eller datamissbruk eller intrång i någon annans immateriella rättigheter.
 5. Ske genom avtalsbrott mot tredje part, som till exempel plikt att hålla avtal eller förtroendeplikt.
 6. Vara hotfull, missbruka eller kränka annans integritet, eller orsaka irritation, obehag eller onödig anledning till oro eller sannolikt trakassera, uppröra, besvära, oroa eller störa annan person.
 7. Förmodas lura någon annan eller användas för att utge sig för att vara någon annan, eller ge en felaktig bild av din identitet eller anknytning till någon annan.
 8. Ge intrycket att bidragen kommer från oss, om detta inte är fallet.

5.3     Underlåtenhet att följa dessa Bidragsstandarder utgör ett påtagligt brott mot Användarvillkoren vilka reglerar hur du får använda denna Webbsida. Vi bestämmer, vid vårt eget gottfinnande, om ett brott har begåtts mot dessa Bidragsstandarder genom din användning av Webbsidan. Om brott mot dessa Bidragsstandarder förekommer, kan vi komma att handla så som vi ser passande, inkluderande alla eller någon av följande handlingar:

5.3.1   Omedelbart, tillfälligt eller permanent, återtagande av din rätt att använda denna Webbsida.

5.3.2   Omedelbart, tillfälligt eller permanent, borttagande av inlägg eller material uppladdat av dig på denna Webbsida.

5.3.3   Utfärda en varning till dig.

5.3.4   Rättsliga prövningar mot dig för ersättning av alla kostnader grundat på skadeståndsrättsliga principer (inkluderande, men inte uteslutande, skäliga administrativa och rättsliga kostnader).

5.3.5   Vidta ytterligare rättlsliga åtgärder mot dig.

5.3.6   Röja sådan information till brottsbekämpande myndigheter så som vi rimligen finner nödvändigt.

5.4.8   Alla bidrag ska vara och förbli vår egendom, och genom att Bidra till Webbsidan accepterar du att du överlämnar alla rättigheter världen över, titlar och intressen till alla immateriella rättigheter i dina Bidrag. Följaktligen kommer vi att äga alla sådana rättigheter, titlar och intressen i alla Bidrag och ska inte vara begränsade på något sätt att använda dessa bidrag, kommersiellt eller på annat sätt. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att hålla några Bidrag hemliga, betala ersättning för några Bidrag eller svara för några Bidrag.  

6.         Ansvarsbegränsning

6.1     Om inte annat står angivet, presenteras innehållet och informationen på denna Webbsida endast i syfte att marknadsföra och sälja Merrell produkter tillgängliga i England från denna Webbsida, och vi gör inte gällande att något innehåll eller några produkter är lämpliga eller tillgängliga att använda på andra platser.

6.2     Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att tillförsäkra oss om att informationen på denna Webbsida är korrekt och fullständig. Webbsidan tillhandahålls dock ”som den är” och vi ger inga garantier och gör inte heller gällande att innehållet på Webbsidan är absolut korrekt eller fullständigt. Vidare ger vi inga garantier att Webbsidan ska vara oavbrutet tillgänglig och vi tar inte ansvar för förluster eller skador som kan uppstå på grund av sådan otillgänglighet.

6.3     Tillgång till och användning av denna Webbsida är på användarens egen risk och vi kan inte garantera att användning av denna Webbsida eller nedladdning av material från den inte kan orsaka skada på någon egendom, inkluderande men inte uteslutande förlust av information eller smitta av datavirus. Vi tar inte ansvar för virussmitta. Vi rekommenderar att du vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder innan du laddar ned information eller bilder från denna Webbsida.

6.4     I enlighet med punkten 6.6 nedan, tar vi inte ansvar för något av följande (oavsett att vi underrättats om, eller kände till möjligheten till sådana förluster) oavsett om situationen uppstår från något krav kommande från någon koppling till användningen av Webbsidan, inkluderande utan inskränkning någon åtalbar handling inkluderande vårdslöshet, brott mot avtal, feltolkning (utöver bedräglig feltolkning) kränkning av immateriella rättigheter eller under någon författning eller annars:

6.4.1   någon indirekt, särskild eller betydande förlust;

6.4.2   förluster eller skador som beror på ändringar av innehållet på Webbsidan vilka utförts av obehörig tredje part;

6.4.3   förlust av affärer, information, avkastning, intäkter, goodwill, användning eller förväntade besparingar;

6.4.4   förlust eller skada av din, eller någon tredje parts, information eller anteckningar;

6.4.5   åtgärder vidtagna på grund av brott mot Bidragsstandarderna uppsatta i punken 5.3 ovan; eller

6.4.6   dröjsmål med, eller försummelse, att utföra våra förpliktelser under dessa Användarvillkor vilket beror på orsaker som ligger utanför vår kontroll inkluderande något av följande: force majeure, statsangelägenheter, krig, eld, översvämning, explosion eller civil uppståndelse, brist i informationsteknologi eller telekommunikationstjänster, försummelse från tredje part (inkluderande försummelse att tillhandahålla information) och fackliga konfliktåtgärder.

6.5     Inga garantier eller andra villkor, vare sig uttryckta eller antydda (genom beskrivningar eller på annat sätt) ska vara tillämpliga, förutom i den utsträckning detta uttryckligen anges i Användarvillkoren. Detta gäller så långt det är möjligt enligt lag.

6.6     Vi försöker inte utesluta eller begränsa vårt ansvar gentemot dig för:

6.6.1   dödsfall eller personskada orsakad genom vår vårdslöshet;

6.6.2   bedrägeri eller bedräglig förvrängning;

6.6.3   obligatoriska regler uppställda i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), eller

6.6.4   ansvar på grund av Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451).     

7.         Övrigt

7.1     Dessa Användarvillkor är reglerade under Engelsk och Walesisk lag och endast domstolar I England och Wales har exklusiv domsrätt över vilken som helst uppkommande tvist vilken uppstår på grund av dessa Användarvillkor.

7.2     Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor förklaras ogiltig eller icke verkställbar av en domstol, kommer den bestämmelsen att brytas ut från resterande Användarvillkor vilka ska stå opåverkade.

7.3     Inget dröjsmål eller någon underlåtelse från vår Webbsida att utöva påtryckningar, rättigheter eller åtgärder baserat på dessa Användarvillkor ska ses som ett avstående från vår Webbsida till sådana utövanden, inte heller ska enstaka utförande eller del av sådana påtryckningar, rättigheter eller åtgärder utesluta annat eller ytterligare utövande.

7.4     Vänligen läs igenom villkoren för Privatinformationspolicyn vilken innehåller viktig information om användningen av den personliga information som du delger oss när du använder Webbsidan.

7.5     Tävlingar eller andra marknadsföringsaktiviteter som från tid till annan kan komma att vara tillgängliga genom denna Webbsida, kan även ha egna specifika regler och villkor. Du kommer att behöva läsa dessa innan du deltar i någon sådan aktivitet.